PROSPEKT DVANAESTE EMISIJE OBVEZNICA
MIKROKREDITNOG DRUŠTVA „CREDIS“ a.d. Banja Luka,
svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima.

Sva zainteresovana fizička i pravna lica koja žele da učestvuju u javnoj ponudi dvanaeste emisije obveznica ovdje mogu pogledati Prospekt.

Prospekt

Prospekt dvanaeste emisije obveznica
MKD Credis.