Brza pozajmica za poboljšanje likvidnosti

Pozajmica namijenjena fizičkim licima kojima je zbog pandemije virusa “COVID 19” trenutno smanjen prihod ili su u potpunosti ostali bez prihoda zbog zabrane obavljanja poslovne djelatnosti od strane republičkih ili lokalnih organa.

Do kojeg iznosa se može odobriti pozajmica?

MKD “ Credis” a.d. Banja Luka odobrava pozajmicu u iznos do 1.000,00 KM.

Koliki je maksimalan rok otplate pozajmice?

Rok otplate pozajmice može biti ugovoren na period do12 mjeseci, uz grace period do 3 mjeseca. Pozajmica se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima u skladu sa Planom otplate, koji čini sastavni dio ugovora o kreditu.

Iznos: 300,00 – 1.000,00 KM
Rok otplate: 12 mjeseci (minimalan anuitet 30,00 KM)
NKS (fiksna): 20,00 % godišnje
Naknada za obradu mikrokredita: Bez naknade
Način isplate: Kredit se isplaćuje u gotovini ili na transakcioni račun klijenta (U FBiH isplata na transakcioni račun klijenta)
Način otplate i grece period: U jednakim mjesečnim ratama sa grace periodom do 3 mjeseca.
Efektivna kamatna stopa (EKS): 23,04% RS i 23,45% FBiH (obračun za navedenu EKS je urađen na primjeru 1.000,00 KM i rokom otplate 12 mjeseci uz kamatnu stopu 20,00% i troškovi obrade kredita 0,00% i troškove ovjere dokumenata u FBiH u iznosu od 2,00 KM)
Obezbjeđenje kredita: sudužnik ili zalog na pokretnu imovinu uz vlastiu mjenicu klijenta i maksimalno dvije neavalirane mjenice pravnog lica.
Način otplate i grace period: U jednakim mjesečnim anuitetima bez grace perioda.

Super ponuda, obrada kredita za manje od 60 minuta.

Zatražite ponudu odmah!

Šta je brza pozajmica
Pozajmica namijenjena fizičkim licima kojima je zbog pandemije visusa “COVID 19” trenutno smanjen prihod ili su u potpunosti ostali bez prihoda zbog zabrane obavljanja poslovne djelatnosti od strane republičkih ili lokalnih organa.
Koje su prednosti brze pozajmice
Brza pozajmica omogućava da brzo dđete do dodatnog novca uslijed smanjenja prihoda zbog smanjenog poslovanja uzrokovanim COVID 19.
Za šta se koristi brza pozajmica
Koristi se da premosti tekuće probleme s likvidnošću zbog pada poslovanja i prihoda uslijed posjedica virusa COVID 19.

Informacioni list za brzu pozajmicu za poboljšanje likvidnosti

Mjesečni anuiteti za pojedine iznose kredita i rokove otplate

Iznos u KM 3 mjeseci 4 mjeseci 6 mjeseca 9 mjeseci 12 mjeseca
300,00 103,35 78,15 52,96 xxx xxx
600,00 206,70 156,30 105,91 72,34 55,58
900,00 310,06 234,45 158,87 108,52 83,37
1.000,00 344,51 260,50 176,52 120,57 92,63

Primjer: Ukoliko bi Korisniku kredita MKD odobrilo kredit u iznosu od 1.000,00 KM, sa rokom otplate od 12 mjeseci , po nominalnoj kamatnoj stopi od 20,00% godišnje, a koji bi bio obezbijeđen sa mjenicom potpisane od strane korisnika kredita, tada bi efektivna kamatna stopa iznosila 23,04% godišnje, a mjesečni anuitet: 92,63 KM.