Šta je kredit za penzionere PIO/MIO Federacije BiH

Kredit je namjenjen za penzionere koji redovno primaju penziju preko Fonda PIO/MIO Federacije BiH i kojima su sredstva potrebna za nabavku ogreva, kupovinu bijele tehnike, nabavku namještaja, nabavka zimnice, odjevnih predmeta i sl.

Do kojeg iznosa se može odobriti kredit?

MKD odobrava nenmjenski kredit u iznosu do 5.000,00 KM.

Koliki je maksimalan rok otplate kredita?

Rok otplate kredita može biti ugovoren na period do 5 godina. Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima u skladu sa Planom otplate, koji čini sastavni dio ugovora o kreditu, pri čemu prvi anuitet dospijeva na naplatu sledećeg mjeseca po plasmanu kredita.

Iznos: 5.000,00 KM
Rok otplate: 3 godine
NKS (fiksna): 23,00 % godišnje
Naknada za obradu kredita: 2,00% (min 20,00 KM)
Način isplate: Kredit se isplaćuje u gotovini ili na transakcioni račun klijenta. (U FBiH isplata na transakcioni račun klijenta)
Efektivna kamatna stopa (EKS): 32,72 % (obračun za navedenu kamatnu stopu je urađen na primjeru 3.000,00 KM sa rokom otplate od 2 godine uz fiksnu stopu od 23,00% i naknadu za obradu kredita od 2,00 % i 66 godina starosti klijenta)
Obezbjeđenje kredita: sudužnik, vlastita mjenica klijenta.
Informacija o obavezi zaključenja ugovora o sporednim uslugama povezanim sa osnovnim ugovora:
Korisnik kredita treba da obezbjedi odgovarajuću polisu osiguranja otplate kredita usljed nastupa smrti kao posljedica nesrećnog slučaja ili bolesti (prirodna smrt) tokom čitavog perioda otplate kredita. Polisa se vinkulira u korist Društva.
Konačni elementi obezbjeđenja po pojedinačnom kreditu zavise od iznosa kredita, kreditne sposobnosti klijenta i utvrđuju se u pregovaračkoj fazi)
Način otplate i grace period: U jednakim mjesečnim anuitetima bez grace perioda.

Super ponuda, obrada kredita za manje od 60 minuta.

Zatražite ponudu odmah!

Šta je kredit za penzionere PIO/MIO Federacije BiH
Kredit za penzionere fond PIO/MIO FBiH kojima su potrena dodatna novčana sredstva.
Koje su prednosti kredita za penzionere PIO/MIO Federacije BiH
MKD Credis ovaj kredit odobrava svim penzionerima uz što manje procedure, samo bas pozovite.
Za šta se koristi kredit za penzionere PIO/MIO Federacije BiH
Kredit se koristi za nabavku ogreva, kupovinu bijele tehnike, nabavku namještaja, nabavka zimnice, odjevnih predmeta i sl.

Mjesečni anuiteti za pojedine iznose kredita i rokove otplate

Iznos u KM 12 mjeseci 24 mjeseca
1.000,00 94,08 52,37
2.000,00 188,15 104,75
3.000,00 282,23 157,12

Primjer: Ukoliko bi Korisniku kredita starosne dobi od 67 godina MKD odobrilo kredit u iznosu od 3.000,00 KM, sa rokom otplate od 2 godine, po nominalnoj kamatnoj stopi od 23,00% godišnje, a koji bi bio obezbijeđen sa mjenicom potpisane od strane korisnika kredita i polisom osiguranja u slučaju smrti i nezgode, tada bi efektivna kamatna stopa iznosila 31,31% godišnje, a mjesečni anuitet: 157,12 KM.