Kredit za ugradnju plina i servisiranje motornih vozila

Korisnici kredita su fizička i pravna lica imaju potrebu za sredstvima namjenjenim za troškove ugradnje plina i servisiranja motornih vozila.

Do kojeg iznosa se može odobriti kredit?

MKD odobrava nenamjenski kredit u iznosu do 1.500,00 KM.

Koliki je maksimalan rok otplate kredita?

Rok otplate kredita može biti ugovoren na period do 6 mjeseci. Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima u skladu sa Planom otplate, koji čini sastavni dio ugovora o kreditu, pri čemu prvi anuitet dospijeva na naplatu sledećeg mjeseca po plasmanu kredita.

Iznos: do 1.500,00 KM
Rok otplate: 6 mjeseci.
NKS: 19,00 % godišnje
Naknada za obradu kredita: 30,00 KM – fiksno.
Način isplate: Kredit se isplaćuje u gotovini ili na transakcioni račun klijenta. (U FBiH isplata na transakcioni račun klijenta)
Efektivna kamatna stopa (EKS): 34,69 % (obračun za navedenu kamatnu stopu je urađen na primjeru 1.000,00 KM sa rokom otplate od 6 mjeseci uz fiksnu kamatnu stopu od 19,00 % i naknada za obradu kredita od 30,00 KM)
Obezbjeđenje kredita: sudužnik ili zalog na pokretnu imovinu uz vlastitu mjenicu klijenta i maksimalno dvije neavalirane mjenice pravnog lica.
Način otplate i grace period: U jednakim mjesečnim anuitetima bez grace perioda.

Super ponuda, obrada kredita za manje od 60 minuta.

Zatražite ponudu odmah!

Šta je kredit za ugradnju plina i servisiranje motornih vozila
Ovo je namjenski kredit koji se odobrava u slučaju ugradne plina u vozilima.
Koje su prednosti kredita za ugradnju plina i servisiranje motornih vozila
MKS Credis vam odobrava ovaj namjenski lako i brzo uz minimalne procedure. Uvijek smo tu za vas.
Za šta se koristi kredit za ugradnju plina i servisiranje motornih vozila
Kredit se koristi za troškove ugranje plina i servisiranje motornih vozila.

Mjesečni anuiteti za pojedine iznose kredita i rokove otplate

Iznos u KM 3 mjeseca 6 mjeseci
500,00 171,97 88,01
1.000,00 343,94 176,02
1.500,00 515,92 264,04

Primjer: Ukoliko bi Korisniku kredita MKD odobrilo kredit u iznosu od 1.000,00 KM, sa rokom otplate od 6 mjeseci, po nominalnoj kamatnoj stopi od 19,00% godišnje, a koji bi bio obezbijeđen sa mjenicom potpisane od strane korisnika kredita, tada bi efektivna kamatna stopa iznosila 34,69% godišnje, a mjesečni anuitet: 176,02 KM.