Kredit za devizne penzionere

Kredit je namjenjen za klijente koji primaju penziju iz inostranstva. Kredit je namjenjen u za klijente kojim su sredstva potrebna za nabavku ogreva, kupovinu bijele tehnike, nabavku namještaja, nabavka zimnice, odjevnih predmeta i sl.

Do kojeg iznosa se može odobriti kredit?

MKD odobrava nenamjenski kredit za devizne penzionere koji primaju penziju iz inostranstva u iznosu do 5.000,00 KM.

Koliki je maksimalan rok otplate kredita?

Rok otplate kredita može biti ugovoren na period do 5 godina. Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima u skladu sa Planom otplate, koji čini sastavni dio ugovora o kreditu, pri čemu prvi anuitet dospijeva na naplatu sledećeg mjeseca po plasmanu kredita.

Iznos: 3.000,00 KM
Rok otplate: 2 godine
NKS (fiksna): 23,00 % godišnje
Naknada za obradu kredita: 2,00% (min 20,00 KM)
Način isplate: Kredit se isplaćuje u gotovini ili na transakcioni račun klijenta. (U FBiH isplata na transakcioni račun klijenta)
Efektivna kamatna stopa (EKS): 31,19 % (obračun za navedenu kamatnu stopu je urađen na primjeru 3.000,00 KM sa rokom otplate od 2 godine uz fiksnu kamatnu stopu od 23,00 % i naknadu za obradu kredita od 2,00 % i 66 godina starosti klijenta)
Obezbjeđenje kredita: sudužnik, vlastita mjenica klijenta.
Informacija o obavezi zaključenja ugovora o sporednim uslugama povezanim sa osnovnim ugovorom:
Korisnik kredita treba da obezbjedi odgovarajuću polisu osiguranja otplate kredita usljed nastupa smrti kao posljedica nesrećnog slučaja ili bolesti (prirodna smrt) tokom čitavog perioda otplate kredita. Polisa se vinkulira u korist Društva.
Konačni elementi obezbjeđenja po pojedinačnom kreditu zavise od iznosa kredita, kreditne sposobnosti klijenta i utvrđuju se u pregovaračkoj fazi)
Način otplate i grace period: U jednakim mjesečnim anuitetima bez grace perioda.

Super ponuda, obrada kredita za manje od 60 minuta.

Zatražite ponudu odmah!

Šta je kredit za devizne penzionere
Kredit za devizne penzionere je kredit koji se brzo i lako odobrava po povoljnim uslovima. Ako primate penziju iz inostranstva MKD Credis će vam odobriti kredit.
Koje su prednosti kredita za devizne penzionere
MKD Credis ima jednostavnu proceduru za odobravanje kredita za devizne penzionere. Nema posebne namjene, trošite po vašoj želji.
Za šta se koristi kredit za devizne penzionere
Koristi se za nabavku ogreva, kupovinu bijele tehnike, nabavku namještaja, nabavka zimnice, odjevnih predmeta i sl.

Mjesečni anuiteti za pojedine iznose kredita i rokove otplate

Iznos u KM 12 mjeseci 24 mjeseca
1.000,00 94,08 52,37
2.000,00 188,15 104,75
3.000,00 282,23 157,12

Primjer: Ukoliko bi Korisniku kredita starosne dobi od 67 godina MKD odobrilo kredit u iznosu od 3.000,00 KM, sa rokom otplate od 2 godine, po nominalnoj kamatnoj stopi od 23,00% godišnje, a koji bi bio obezbijeđen sa mjenicom potpisane od strane korisnika kredita i polisom osiguranja u slučaju smrti i nezgode, tada bi efektivna kamatna stopa iznosila 31,31% godišnje, a mjesečni anuitet: 157,12 KM.