Kredit za penzionere PIO RS

Kredit je namjenjen za penzionere koji redovno primaju penziju preko Fonda PIO RS i kojima su sredstva potrebna za otplatu postojećih kredita, nabavku ogreva, kupovinu bijele tehnike, nabavku namještaja, nabavka zimnice, odjevnih predmeta i sl.

Do kojeg iznosa se može odobriti kredit?

MKD odobrava kredit za penizonere u iznosu do 8.000,00 KM za penzionere sa rokom isplate kredita do 70-e godine starosti, 6.000,00 KM sa rokom isplate kredita do 75-e godine starosti, i 3.000,00 KM sa rokom isplate do 85 godine starosti.

Koliki je maksimalan rok otplate kredita?

Rok otplate kredita može biti ugovoren na period do 5 godina za kredite do 75-e godine starosti, a na perod od 2 godine za kredite do 85 godine starost. Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima u skladu sa Planom otplate, koji čini sastavni dio ugovora o kreditu.

Iznos: 10.000,00 KM
Rok otplate: 5 godina
NKS (fiksna): 23,00 % godišnje
Naknada za obradu kredita: 2,00% (min 20,00 KM)
Način isplate: Kredit se isplaćuje u gotovini ili na transakcioni račun klijenta. (U FBiH isplata na transakcioni račun klijenta)
Efektivna kamatna stopa (EKS): 32,72 % (obračun za navedenu kamatnu stopu je urađen na primjeru 3.000,00 KM sa rokom otplate od 2 godine uz fiksnu stopu od 23,00% i naknadu za obradu kredita od 2,00 % i 66 godina starosti klijenta)
Obezbjeđenje kredita: sudužnik, vlastita mjenica klijenta.
Informacija o obavezi zaključenja ugovora o sporednim uslugama povezanim sa osnovnim ugovora:
Korisnik kredita treba da obezbjedi odgovarajuću polisu osiguranja otplate kredita usljed nastupa smrti kao posljedica nesrećnog slučaja ili bolesti (prirodna smrt) tokom čitavog perioda otplate kredita. Polisa se vinkulira u korist Društva.Konačni elementi obezbjeđenja po pojedinačnom kreditu zavise od iznosa kredita, kreditne sposobnosti klijenta i utvrđuju se u pregovaračkoj fazi)
Način otplate i grace period: U jednakim mjesečnim anuitetima bez grace perioda.

Super ponuda, obrada kredita za manje od 60 minuta.

Zatražite ponudu odmah!

Šta je kredit za penzionere u RS
MKD Credis svoji klijentim koji primaju penziju preko Fonda PIO RS nudi brze kredite, lako i jednostavno.
Koje su prednosti kredita za penzionere u RS
Svim penzionerima koji primaju penziju preko fond PIO RS odobravamo lako i jednostavno brzi kredit bez dodatnih administativnih prepreka.
Za šta se koristi kredit za penzionere u RS
Kredit je namjenjen u za klijente kojim su sredstva potrebna za otplatu postojećih kredita, nabavku ogreva, kupovinu bijele tehnike, nabavku namještaja, nabavka zimnice, odjevnih predmeta i sl.

Mjesečni anuiteti za pojedine iznose kredita i rokove otplate

Iznos u KM 12 mjeseci 24 mjeseca 36 mjeseci 48 mjeseci
1.000,00 94,95 52,86 xxx xxx
2.000,00 189,90 105,72 78,14 xxx
3.000,00 284,85 158,58 117,21 97,05
4.000,00 379,80 211,44 156,27 129,39
5.000,00 474,74 264,30 195,34 161,74
6.000,00 569,69 317,15 234,41 194,09
7.000,00 664,64 370,01 273,48 226,44
8.000,00 759,59 422,87 312,55 258,79

Primjer: Ukoliko bi Korisniku kredita starosne dobi od 67 godina MKD odobrilo kredit u iznosu od 3.000,00 KM, sa rokom otplate od 2 godine, po nominalnoj kamatnoj stopi od 23,00% godišnje, a koji bi bio obezbijeđen sa mjenicom potpisane od strane korisnika kredita i polisom osiguranja u slučaju smrti i nezgode, tada bi efektivna kamatna stopa iznosila 30,98% godišnje, a mjesečni anuitet: 158,58 KM.