Šta je nenamjenski kredit

Nenamjenski kredit MKD “Credis” a.d. Banja Luka je gotovinski kredit, namijenjen fizičkim licima sa određenim mjesečnim primanjima i koji trebaju dodatni novac za tekuće potrebe.

Do kojeg iznosa se može odobriti kredit?

MKD odobrava nenmjenski kredit u iznosu do 30.000,00 KM.

Koliki je maksimalan rok otplate kredita?

Rok otplate kredita može biti ugovoren na period do 5 godina. Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima u skladu sa Planom otplate, koji čini sastavni dio ugovora o kreditu, pri čemu prvi anuitet dospijeva na naplatu sledećeg mjeseca po plasmanu kredita.

Iznos: 30.000,00 KM
Rok otplate: 5 godine
NKS (fiksna): 23,90 % godišnje za kredite sa rokom otplate do 12 mjeseci, 22,00% za kredite sa rokom otplate preko 12 mjeseci.
Naknada za obradu kredita: 2,50% (min 30,00 KM)
Način isplate: Kredit se isplaćuje u gotovini ili na transakcioni račun klijenta. (U FBiH isplata na transakcioni račun klijenta)
Efektivna kamatna stopa (EKS): 25,88 % (obračun za navedenu kamatnu stopu je urađen na primjeru 10.000,00 KM sa rokom otplate od 5 godina uz fiksnu kamatnu stopu od 22,00 % i naknadu za obradu kredita od 2,50 %)
Obezbjeđenje kredita:
– Jemstvo fizičkog lica (mjenica, administrativna zabrana)
– Jemstvo pravnog lica (mjenice i platni nalozi)
– Zalog na nepokretnu imovinu ( hipoteka na kuću, stan i dr.)
– Zalog na pokretnu imovinu (zalog na vozilo, mašine i dr)
Konačni elementi obezbjeđenja po pojedinačnom kreditu zavise od iznosa kredita, kreditne sposobnosti klijenta i utvrđuju se u pregovaračkoj fazi.
Način otplate i grace period: U jednakim mjesečnim anuitetima bez grace perioda.

Super ponuda, obrada kredita za manje od 60 minuta.

Zatražite ponudu odmah!

Šta je nenamjenski kredit
Nenamjenski kredit je gotovinski kredit koji vam pomaže da finansirate tekuće potrebe za šta god vam je potreban novac. MKD Credis je tu da vam olakša pristup novcu i da lakše omogućite sebi komfor i uživanje.
Koje su prednosti nenamjenskog kredita

Brzo i lako do gotovinskog kredita. MKD Credis vam isplati novac kojim raspolažete i koji trošite kako vama odgovara.

Za šta se koristi nenamjenski kredit
MKD Credis nudi svojim klijentima nenamjenski kredit koji se može koristiti za bilo koju svrhu potrošnje.

Mjesečni anuiteti za pojedine iznose kredita i rokove otplate

Iznos u KM 12 mjeseci 24 mjeseca 36 mjeseci 48 mjeseci 60 mjeseci
1.000,00 94,51 51,88 xxx xxx xxx
2.000,00 189,02 103,76 76,38 xxx xxx
3.000,00 283,53 155,63 114,57 94,52 82,86
5.000,00 378,04 259,39 190,95 157,53 138,09
10.000,00 472,56 518,78 381,90 315,06 276,19

Primjer: Ukoliko bi Korisniku kredita MKD odobrilo kredit u iznosu od 5.000,00 KM, sa rokom otplate od 3 godine, po nominalnoj kamatnoj stopi od 22,00% godišnje, a koji bi bio obezbijeđen sa mjenicom potpisane od strane korisnika kredita, tada bi efektivna kamatna stopa iznosila 26,77% godišnje, a mjesečni anuitet: 190,95 KM.