Šta je brza pozajmica bez žiranata?

Brza pozajmica bez žiranata MKD “Credis” a.d. Banja Luka je pozajmica namjenjena fizičkim licima sa redovnim mjesečnim primanjima, za klijente koji imaju u korištenju kredit za registraciju vozila i koji je uredno otplačen minimalno 50% od ukupnog kredita.

Do kojeg iznosa se može odobriti kredit?

MKD odobrava nenamjenski kredit u iznosu do 1.500,00 KM.

Koliki je maksimalan rok otplate kredita?

Rok otplate kredita može biti ugovoren na period do 12 mjeseci. Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima u skladu sa Planom otplate, koji čini sastavni dio ugovora o kreditu, pri čemu prvi anuitet dospijeva na naplatu sledećeg mjeseca po plasmanu kredita.

Iznos: 300,00 -1.500,00 KM
Rok otplate: 1 godina
NKS (fiksna): 21,00 % godišnje
Naknada za obradu kredita: bez naknade.
Način isplate: Kredit se isplaćuje u gotovini ili na transakcioni račun klijenta. (U FBiH isplata na transakcioni račun klijenta)
Efektivna kamatna stopa (EKS): 24,13 % (obračun za navedenu kamatnu stopu je urađen na primjeru 1.500,00 KM sa rokom otplate od 1 godine uz fiksnu kamatnu stopu od 21,00 % i bez naknade za obradu kredita)
Obezbjeđenje kredita: sudužnik, vlastita mjenica klijenta.
Način otplate i grace period: U jednakim mjesečnim anuitetima bez grace perioda.

Super ponuda, obrada kredita za manje od 60 minuta.

Zatražite ponudu odmah!

Šta je brza pozajmica
MKD Credis je firma koja brine o svojim zaposlenima. Svim radncima omogućavamo da se usavršavaju kroz obuke, postoji mogućnost napredovanja u poslu i imamo razvijen sistem nagrađivanja zaposlenih.
Koje su prednosti brze pozajmice
Svim radnicima koji su motivisani za konstantni napredak u struci nudimo mogućnost napredovanja. Na vam je da pokažete da imte volju i stav da se razvijate kao profesionalac.
Za šta se koristi brza pozajmica
MKD Credis stalno sprovodi obuku svojih zaposlenih. Obuka se odnosi na poznavanje kreditnih proizvoda, prodajne vještine i poznavanje poslovanja u finansijskom sektoru.

Mjesečni anuiteti za pojedine iznose kredita i rokove otplate

Iznos u KM 3 mjeseci 4 mjeseci 6 mjeseca 9 mjeseci 12 mjeseca
300,00 103,52 78,31 53,11 xxx xxx
600,00 207,04 156,62 106,21 72,63 55,87
900,00 310,56 234,93 159,32 108,95 83,80
1.000,00 345,07 261,03 177,02 121,06 93,11
1.500,00 517,60 391,55 265,53 181,59 139,67

Primjer: Ukoliko bi Korisniku kredita MKD odobrilo kredit u iznosu od 1.500,00 KM, sa rokom otplate od 12 , po nominalnoj kamatnoj stopi od 21,00% godišnje, a koji bi bio obezbijeđen sa mjenicom potpisane od strane korisnika kredita, tada bi efektivna kamatna stopa iznosila 23,25% godišnje, a mjesečni anuitet: 139,67 KM.