Šta je kratkoročna pozajmica za penzionere PIO/MIO Federacije BiH

Kratkoročna pozajmica je gotovinski kredit namjenjen isključivo penzionerima, koji primaju redovno penziju preko fonda PIO RS i fonda PIO/MIO Federacije BiH.

Do kojeg iznosa se može odobriti kredit?

MKD odobrava nenamjenski kredit u iznosu do 550,00 KM .

Koliki je maksimalan rok otplate kredita?

Rok otplate kredita može biti ugovoren na period do 6 mjeseci. Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima u skladu sa Planom otplate, koji čini sastavni dio ugovora o kreditu, pri čemu prvi anuitet dospijeva na naplatu sledećeg mjeseca po plasmanu kredita.

Iznos: 550,00 KM
Rok otplate: 6 mjeseci
NKS (fiksna): 4,99 % godišnje
Naknada za obradu kredita: 50,00 KM
Način isplate: Kredit se isplaćuje u gotovini ili na transakcioni račun klijenta. (U FBiH isplata na transakcioni račun klijenta)
Efektivna kamatna stopa (EKS): 53,00% (obračun za navedenu kamatnu stopu je urađen na primjeru 550,00 KM sa rokom otplate od 6 mjeseci uz fiksnu kamatnu stopu od 4,99 % i naknadu za obradu kredita od 50,00 KM)
Obezbjeđenje kredita: bez jemca, vlastita mjenica klijenta.
Način otplate i grace period: U jednakim mjesečnim anuitetima bez grace perioda.

Super ponuda, obrada kredita za manje od 60 minuta.

Zatražite ponudu odmah!

Šta je kratkoročna pozajmica za penzionere
Gotovinski kredit namjenjen isključivo penzionerima, koji primaju redovno penziju preko fonda PIO RS i fonda PIO/MIO Federacije BiH.
Koje su prednosti kratkoročne pozajmice za penzionere
Bez nepotrebnih procedura i administacije odobravamo kredite penzionerima.
Za šta se koristi kratkoročna pozajmica za penzionere
Pozajmica za penzionere nema definisanu namjenu tako da novac mžete iskoristiti za svoju potrošnju i kupovinu robe koja vam je god potrebna.

Mjesečni anuiteti za pojedine iznose kredita i rokove otplate

Iznos u KM 4 mjeseci 5mjeseci 6mjeseci
500,00 126,30 101,25 84,55
400,00 114,89 91,64 76,25
300,00 75,78 60,75 50,73

Primjer: Ukoliko bi Korisniku kredita MKD odobrilo kredit u iznosu od 500,00 KM, sa rokom otplate od 6 mjeseci, po nominalnoj kamatnoj stopi od 4,99% godišnje, a koji bi bio obezbijeđen sa mjenicom potpisane od strane korisnika kredita, tada bi efektivna kamatna stopa iznosila 47,08% godišnje, a mjesečni anuitet: 84,55 KM.