Kredit za poljoprivredu

Namjenjen je za klijente kojima je potrebno za nabavku osnovnih i/ili obrtnih sredstava namjenjenih poljoprivrednoj proizvodnji uz mogućnost refinasiranja postojećih kreditnih zaduženja.

Do kojeg iznosa se može odobriti kredit?

MKD odobrava nenamjenski kredit u iznosu do 10.000,00 KM (godišnji prihod < 10.000,00 KM)

Koliki je maksimalan rok otplate kredita?

Rok otplate kredita može biti ugovoren na period do 5 godina. Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima u skladu sa Planom otplate, koji čini sastavni dio ugovora o kreditu, pri čemu prvi anuitet dospijeva na naplatu sledećeg mjeseca po plasmanu kredita.

Iznos: 10.000,00 KM
Rok otplate: 5 godine
NKS (fiksna): 21,00 % godišnje
Naknada za obradu kredita: 2,50% (min 20,00 KM)
Način isplate: Kredit se isplaćuje u gotovini ili na transakcioni račun klijenta. (U FBiH isplata na transakcioni račun klijenta)
Efektivna kamatna stopa (EKS): 24,63 % (obračun za navedenu kamatnu stopu je urađen na primjeru 10.000,00 KM sa rokom otplate od 5 godina uz fiksnu kamatnu stopu od 21,00 % i naknadu za obradu kredita od 2,50 %)
Obezbjeđenje kredita:
– Jemstvo fizičkog lica (mjenica, administrativna zabrana)
– Jemstvo pravnog lica (mjenice i platni nalozi)
– Zalog na nepokretnu imovinu ( hipoteka na kuću, stan i dr.)
– Zalog na pokretnu imovinu (zalog na vozilo, mašine i dr)
Konačni elementi obezbjeđenja po pojedinačnom kreditu zavise od iznosa kredita, kreditne sposobnosti klijenta i utvrđuju se u pregovaračkoj fazi)
Način otplate i grace period: U jednakim mjesečnim anuitetima bez grace perioda.

KREDITNI KALKULATOR
Treba mi : 5000 KM
1.000 KM
10.000 KM


Rok otplate : 36 mjeseci
12 mjeseci
60 mjeseci
Prilagodite mjesečnu ratu vašim mogućnostima uz Credis finansiranje

Rata : 190.95 KM
Iznos kredita : 5000 KM
Rok otplate : 36 mjeseci
Ukupna otplata : 6874.28 KM

Super ponuda, obrada kredita za manje od 60 minuta.

Zatražite ponudu odmah!

Šta je kredit za poljoprivredu
Kredit služi za nabavku osnovnih i/ili obrtnih sredstava namjenjenih poljoprivrednoj proizvodnji uz mogućnost refinasiranja postojećih kreditnih zaduženja.
Koje su prednosti kredita za poljoprivredu
MKD Credis poljoprivrednicima omogućava dodatno finansiranje osnovnih iki obrtnih sredstava i pomaže u njihovom poslovanju.
Za šta se koristi kredit za poljoprivredu
Kredit se koristi za potrebe poljoprivrednika kojima je potrean dodatni novac za nabavku sredstava za rad.

Mjesečni anuiteti za pojedine iznose kredita i rokove otplate

Iznos u KM 12 mjeseci 24 mjeseca 36 mjeseci 48 mjeseci 60 mjeseci
1.00,00 93,11 51,39 xxx xxx xxx
2.000,00 186,23 102,77 75,35 xxx xxx
3.000,00 279,34 154,16 113,03 92,90 81,16
5.000,00 465,57 256,93 188,38 154,83 135,27
10.000,00 931,14 513,86 376,75 309,66 270,53

Primjer: Ukoliko bi Korisniku kredita MKD odobrilo kredit u iznosu od 5.000,00 KM, sa rokom otplate od 3 godine, po nominalnoj kamatnoj stopi od 21,00% godišnje, a koji bi bio obezbijeđen sa mjenicom potpisane od strane korisnika kredita, tada bi efektivna kamatna stopa iznosila 25,46% godišnje, a mjesečni anuitet: 188,38 KM.